Serveis

Impacte ambiental i avaluació de la qualitat de l’aire de projectes

Inventaris de emissions atmosfèriques

Emisiones pulverulentes (emissió de partícules durant la fase d’obres i explotació)

Gasos d’efecte hivernacle

Xarxes d’immissió

Mesures correctores i minimitzadores

QUALITAT DE L’AIRE

Modelizació de la dispersió de fonts atmosfèriques puntuals i difosas

Models regulatoris US-EPA (ISC3/AERMOD/CALPUFF)

Modelizació amb models de mesoscala 3D

Modelizació fotoquímica (ozó)

Cálcul d’alçades de xemeneies

 

MODELIZACIÓ ATMOSFÈRICA: DISPERSIÓ

Anàlisi de dades meteorològiques

Estudi de sèries climàtiques

Modelizació meteorològica a alta resolució

Estudis de règim eòlic

Estudis d’estabilitat atmosfèrica

Estudis sinòptics

METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA

Estimació d’emisions d’olor

Presa de mostres i estudi olfactomètric

Modelizació de la dispersió d’olors

Càlcul dels percentils d’iMmissió d’olor

Estudis d’episodis d’olor amb models 3D

Avaluació de la molèstia per olors i mesures correctores

CONTAMINACIÓ ODORÍFERA

Acústica Ambiental

Contaminació lumínica

Física de l’Edificació: Eficiència energètica

Llicêncies d’activitat

Contaminació atmosfèrica i salut

CONSULTORIA AMBIENTAL